Adhocdocent BV doet alles wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om correcte, volledige en actuele informatie in deze website op te nemen; Adhocdocent behoudt zich het recht voor om op enig moment die wijzigingen en veranderingen welke zij noodzakelijk acht in de hierin vervatte informatie aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruik van deze website is voor risico van de gebruiker. Adhocdocent geeft geen garanties of verklaringen, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of van geen-inbreuk op rechten. Noch Adhocdocent noch enige derde betrokken bij het ontwerp, de productie of de levering van deze site kan aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, bijkomstige, of gevolgschade, indirecte of aanvullende schade of welke schade dan ook voortvloeiend uit uw toegang, gebruik, of onvermogen tot gebruik van deze site of enig andere d.m.v. hyperlinks daarmee verbonden website, of enige fouten of omissies in de inhoud daarvan. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen trojan horses, virussen, wormen of andere indringers van destructieve aard.

Bijdragen, correspondentie of andere informatie van enigerlei aard verzonden naar Adhocdoent via deze website wordt geleverd zonder beperkingen of verplichting van de zijde van Adhocdocent en zal niet als vertrouwelijk worden beschouwd.

Privacy verklaring

Adhocdocent verwelkomt gebruikers van deze website. Voor zover Adhocdocent informatie over u gebruikt, zal Adhocdocent dit op verantwoorde wijze doen. Adhocdocent heeft echter geen zeggenschap over de werking van de server welke de Adhocdocent website beheert. Informatie verkregen van gebruikers van de Adhocdocent website wordt gebruikt om de taak te vervullen waarvoor deze werd verzonden. De informatie mag gedurende een beperkte tijd worden bewaard om de kwaliteit van de klantenservice te kunnen garanderen, om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften of om op verzoek informatie en actuele nieuwsberichten te verzenden. Adhocdocent zal echter geen klant specifieke informatie ontleend aan haar website aan niet aangesloten organisaties beschikbaar stellen voor commerciële doeleinden welke geen verband houden met de zaken van Adhocdocent.

Indien u ons mededeelt dat u niet wenst dat deze informatie wordt gebruikt als basis voor verder contact met u zal Adhocdocent rekening houden met uw wensen. Adhocdocent mag algemene statistische gegevens produceren over de informatie verschaft door websitegebruikers. Deze analyse is niet specifiek voor enige individuele gebruiker en wordt gebruikt voor evaluatie van de doeltreffendheid van de website. Deze cijfers mogen worden gebruikt om zich op de hoogte te stellen van de omvang van het gebruik en om gebieden binnen de website voor al onze gebruikers te verbeteren. Het is niet toegestaan foto’s te downloaden en/of reproduceren van deze website. Adhocdocent zal geen ongevraagde e-mail verzenden naar personen die inloggen op deze website. Spamming, het verzenden van ongevraagde e-mail, is geen gewoonte die gebruikt of geaccepteerd wordt door Adhocdocent. E-mail wordt slechts gebruikt om te reageren op specifieke vragen of kwesties, of om geïnteresseerden op de hoogte te stellen van bepaalde gebeurtenissen. Gebruikers kunnen in staat worden gesteld om verbinding tot stand te brengen vanaf deze website met niet-Adhocdocent websites van derden.

Adhocdocent heeft de volgende doeleinden met uw verzamelde gegevens:

  • om haar diensten met betrekking tot het bemiddelen naar een baan zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen;
  • om u informatie te zenden over de werking van de diensten;
  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
  • om u te benaderen over de diensten van Adhocdocent;
  • om u op de hoogte te houden over relevante ontwikkelingen;
  • om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Adhocdocent bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Zonder uw expliciete toestemming zal Adhocdocent uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor commerciële doeleinden.

Deze privacyverklaring zal worden herzien ingeval Adhocdocent haar procedures wijzigt met betrekking tot informatie verkregen door middel van de website. Deze site wordt gemaakt en beheerd door Adhocdocent, een Nederlands bedrijf, en de Nederlandse wet is van toepassing op deze disclaimer. Voor vragen over deze site, wendt u zich tot de webmaster via info@adhocdocent.nl.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018